v\jn) Biv Bivni

{m>gLiY) Syn}

p(&mig)<y s[vi p\iNi(lkimi> ph[li Y) C[[ s&F) v\jl)lini> j dS<n Yiy C[ , an[ j[v) r)t[ n>dBvnmi> ySi[diJ p\B&n[ liD lDivti hti t[v) j r)t[ p(&mig)<ymi> ~) ySi[di[Rsgli(lt, n>dn>dn, gi[p)jn vB, (nk&>j niyk gi[vF<nFr p\B&n) (nRy s[vi k\\\\\\\\\mi> an[ URsvi(dmi> v\jl)liai[n) Bivniai[n>& p\Fin AYin C[. p\Ry[k simg\), vA#i, aiB&PiNi[ sv< vAt&ai[ v\jjni[ni (v(vF Biv$p C[. an[ p&(OT p&$Pi[tm ti[ ai aiKi v\jm>DL n[ (nRys[vimi> drri[j a>(gkir kr[ C[. (v$ Fmi<~y) s[y Av$p ni s[vi p\kirmi> ~) n>dily an[ (nk&>j l)lin) Bivniai[ni[ ~) mhip\B&J an[ ~) g&si>eJa[ bh&j s&>dr r)t[ An[hY) smvy ky†& C[. t[ sv< p\kir Y) gi[k&lniYJ-~) h(rriyJ-~) oirk[SJ an[ aOT sKiai[n) viN) oiri p&(OT sZ(OTn[ Nvi mL[ C[.

p&(OTmig)<y s[vik\mmi> p\it:kil {svir[} G>Tinid / S>Knid kr)n[ p\B&n[ jgivvimi> aiv[ C[. an[ pC) m>gLBi[g Friy C[. n>dilymi> p\B& ySi[diJ siY[ pi[Q[ C[. ~) n>driyJn) gi]SiLimi> vh[l) svir[ giyi[ g[ C[ an[ a[mni> k>qmi> s&Si[(Bt G>TL)ai[n) s&mF&r avijY) sv< g[ C[. gi[viL)yiai[ giyi[ di[hvin) t]yir) kr[ C[, gi[p)jni[ d(h m>Yni(d kiyi[< krvi lig[ C[. ~)kZONn) siY[ gi[-cirN krniri s>g) gi[p biLki[ pN g[ C[. p\B&n[ pN miti ySi[di jgiv[ C[.