Pratham Milan
Start of Seva

Eight Darshans
Mangla
Shrungar
Gwal
Rajbhog
Utthapan
Bhogh-Sandhya
Sandhya-Aarti
Shayan

Raag
Bhog
Shringar
Utsav